Bezpieczeństwo zakupów zapewnia Nextranet.pl

Kiosk partnerski

4M

Regulamin Newslettera

wysyłanego przez e-Kiosk S.A.

 

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie www.nexto.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy;
 2. Usługodawca – e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, Regon: 933049202;
 3. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Usługi;
 4. Usługa – usługa newslettera świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji na adres poczty elektronicznej Subskrybenta;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady:

1)      świadczenia Subskrybentom Usługi przez Usługodawcę,

2)      przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Subskrybentów będących osobami fizycznymi.

 1. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Subskrybent przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 3. Subskrybent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 4. Regulamin jest udostępniony Subskrybentom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§ 3

Warunki techniczne korzystania z Usługi

 

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi, Subskrybenci powinni dysponować:

1)      urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

2)      kontem poczty elektronicznej;

3)      oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do konta poczty elektronicznej;

4)      przeglądarką Firefox, Chrome, Internet Explorer, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach,

 

§ 4

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

 

 1. Świadczenie Usługi wymaga złożenia zamówienia na Usługę przez Subskrybenta.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę następuje przez wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny sposób udostępnionego przez Usługodawcę, w szczególności z wykorzystaniem formularza papierowego.
 3. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, w którym Subskrybent korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 5. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usługi, jeżeli żądanie zawarcia umowy pochodzi od Subskrybenta, z którym Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę wskutek naruszenia przez tego Subskrybenta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 6. Rozwiązanie umowy wymaga wysłania wiadomości na adres korespondencyjny lub adres e-mail drugiej strony (adres e-mail Usługodawcy podany został w § 9 ust. 1 Regulaminu).

 

§ 5

Prawa i obowiązki stron

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi i wysyłania newslettera na adres e-mail Subskrybenta podany przy zamawianiu Usługi. Częstotliwość otrzymywania newslettera ustalana jest przez Usługodawcę.
 2. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów i usług Usługodawcy, jak również produktów i usług podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.
 3. Zakazane jest korzystanie przez Subskrybenta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 6

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Subskrybent może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: pomoc@nexto.pl.
 2. Reklamacja musi zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail Subskrybenta, wskazywać przyczynę reklamacji i żądanie Subskrybenta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 4. O decyzji Usługodawcy Subskrybent zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

 

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Subskrybenta niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Subskrybenta z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Subskrybenta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Subskrybenta.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

1)      nazwisko i imię Subskrybenta,

2)      numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3)      adres zameldowania na pobyt stały lub adres do korespondencji,

4)      adres poczty elektronicznej, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do świadczenia Usługi.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usługi będzie skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Subskrybenta z Usługi (dane eksploatacyjne):

1)      oznaczenia identyfikujące Subskrybenta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2)      oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Subskrybent,

3)      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,

4)      informacje o skorzystaniu przez Subskrybenta z Usługi.

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Subskrybentów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Subskrybent ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 4. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Subskrybentów innym podmiotom.

 

§ 8

Zmiany Regulaminu

 

 1. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.
 2. Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia Subskrybentów korzystających z Usługi o zmianie Regulaminu przed wejściem w życie tych zmian.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, będzie miało formę wiadomości e-mail.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Usługodawcę.
 5. Subskrybent może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w związku z wprowadzanymi zmianami w Regulaminie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Niewypowiedzenie umowy przez Subskrybenta w tym terminie oznacza akceptację przez Subskrybenta wszystkich zmian Regulaminu.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące Usługi oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Subskrybent powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: pomoc@nexto.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 28-09-2015 r.

   

Twój koszyk

Koszyk jest pusty.
Czytniki w SUPEROFERCIE

Nowości

 1. 1.Elżbieta Granowska. Królowa Władysława Jagiełły
 2. 2.Menedżer skuteczny. Efektywności można się nauczyć
 3. 3.Amerykanin
 4. 4.Amerykanin
 5. 5.Trzy oznaki pracy, która nie daje szczęścia. Opowieść o przywództwie
 6. 6.Życiowe eksperymenty
 7. 7.Piekło i niebo. Część 2
 8. 8.Time to race
 9. 9.Poison Study
 10. 10.Skwir

Najchętniej kupowane

 1. 1.Sport
 2. 2.Dziennik Gazeta Prawna
 3. 3.Przegląd Sportowy
 4. 4.Tygodnik Do Rzeczy
 5. 5.Nowa Fantastyka
 6. 6.Newsweek Polska
 7. 7.Lotnictwo
 8. 8.Plus Minus
 9. 9.Tygodnik Powszechny
 10. 10.Gazeta Wyborcza - Warszawa